Fighting Men of China

Fighting Men of China

Set in the internet era. Two programmers grow up and become entrepreneurs in an investor’s perspective.

Genres: Drama, Movies
Director : Yadang Liu
Casts : Lixin Zhao, Xiao-su Ling, Jia Wang, Qi Dong, Mengwei Ma, Hsi-Shun Kou, Jinsong Wang, Duobujie, Yi Yang, Yitian Hai
Countrys : China
Rating RatingCount Released Duration
4.0 10 123 Min
,