Long teng hu yue

Long teng hu yue

A pair of evil kung-fu artists, Heaven and Earth, are slaughtering the entire Yin-Yang brotherhood.

Genres: Action, Movies
Director : Lo Wei, Chuan Chen
Casts : Jackie Chan, Dean Shek, James Tien, Austin Wai, Shi-Kwan Yen, Yeong-Mun Kwon, Eun-ju Im, Hui Lou Chen, Kwok Choi Hon, Ka-Sang Cheng, Wan Hsi Chin
Countrys : HongKong
Rating RatingCount Released Duration
6.7 1,346 1983-03-04 92 Min
,