The Wild Goose Lake

The Wild Goose Lake

A gangster on the run sacrifices everything for his family and a woman he meets while on the lam.

Genres: Crime, Drama, Movies
Director : Diao Yi'nan, Yi'nan Diao
Casts : Ge Hu, Lun-Mei Kwei, Fan Liao, Regina Wan, Dao Qi, Jue Huang, Zeng Meihuizi, Yicong Zhang, Yongzhong Chen, Chloe Maayan
Countrys : China,France
Rating RatingCount Released Duration
6.7 3,612 2019-12-06 113 Min
,